Bạn đang ở đây

Ai là người có các bản sao của án lệnh?

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services. Updated and revised by Attorney Jeff Wolf for MassLegalHelp
Sự xem xét lại Tháng Hai 2012

Hệ thống lưu trữ hồ sơ của tòa án, phòng quản chế của tòa án, và cảnh sát giữ các hồ sơ của mỗi án lệnh bảo vệ 209A.

Tòa án lưu giữ một bản sao của án lệnh bảo vệ vủa bạn trong hồ sơ của bạn trong cơ sở dữ liệu Thông tin Lưu trữ Hoạt động của Tòa án (CARI).

Phòng quản chế của tòa án cũng có một bản sao của án lệnh bảo vệ của bạn vào cùng ngày chánh án tòa ký nó. Phòng quản chế đưa thông tin về án lệnh của bạn vào "Đăng ký Toàn Liên bang về Án lệnh Bảo vệ Dân sự". Đây là một cơ sở dữ liệu trong máy tính mà lưu giữ các án lệnh bảo vệ 209A cũ và mới trên toàn tiểu bang Massachusetts. 

Tòa án cũng gửi hai bản sao án lệnh của bạn cho "cơ quan thi hành luật thích hợp". Điều này thường có nghĩa là cảnh sát ở thành phố hay thị trấn nơi người ngược đãi sinh sống. Nếu không ai biết làm cách nào để tìm được người ngược đãi thì tòa án gửi hai bản sao của án lệnh cho sở cảnh sát của thành phố hay thị trấn nơi bạn sinh sống. Sở cảnh sát giứ lại một bản sao và chuyển bản sao khi tới cho người ngược đãi. Cảnh sát cũng phải đưa thông tin trong án lệnh này vào một cơ sở dữ liệu.   

Nếu tôi cần sự giúp đỡ của cảnh sát nhưng tôi không có một bản sao án lệnh bảo vệ của tôi thì sao?

Cảnh sát có thể thi hành (hành sự) một án lệnh bảo vệ 209A kể cả khi bạn không có một bản sao của nó nếu bạn gọi cho họ để được giúp đỡ. Sĩ quan cảnh sát có thể kiểm tra cơ sở dữ liệu của sở cảnh sát để biết các thông tin về án lệnh bảo vệ trong đó.

Thế thì việc giữ một án lệnh bảo vệ của tôi có còn là ý tốt hay không?

Có.

Nếu bạn có một bản sao án lệnh bảo vệ 209A của bạn, cảnh sát sẽ không cần phải thực hiện việc đầu tiên là kiểm tra cơ sở dữ liệu khi bạn gọi cho họ để được giúp đỡ. Điều đó có nghĩa là họ có thể giúp bạn nhanh chóng hơn.

Thêm nữa, có thể có những người khác cần phải biết về án lệnh bảo vệ của bạn, ví dụ như những người tại nơi làm việc của bạn hay tại trường học của con bạn. Những người này không có cách nào để biết về án lệnh đó trừ phi bạn đưa cho họ xem hoặc cho họ một bản sao của nó.  

Phòng quản chế sử dụng cơ sở dữ liệu án lệnh bảo vệ của họ như thê nào?

Phòng quản chế kiểm tra "Đăng ký Toàn Liên bang về Án lệnh Bảo vệ Dân sự" mỗi khi có một người yêu cầu một án lệnh bảo vệ mới hoặc xin gia hạn cho một án lệnh cũ. Phòng quản chế sẽ báo cáo cho chánh án tòa biết nếu người ngược đãi đã có một án lệnh bảo vệ 209A chống lại anh ta. Phòng quản chế cũng báo cáo cho chánh án tòa nếu có một lệnh bắt giữ chống lại người ngược đãi.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý