Thông tin khẩn cấp về Vi Rút Corona (COVID-19)

Nộp đơn Đồng Ly hôn

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services
Sự xem xét lại February 2010

Để được Ly hôn, bạn có thể nộp:

 • một Đơn xin Ly hôn (Complaint for Divorce), nếu bạn là người duy nhất muốn ly hôn, hoặc
 • một Đơn xin Đồng Ly hôn (Joint Petition for Divorce), nếu cả bạn và chồng hoặc vợ bạn muốn nôp một đơn xin ly hôn “không có lỗi” cùng nhau, Nếu bạn và chồng hoặc vợ bạn nộp một đơn đồng ly hôn, bạn cũng cần một cam kết rằng hôn nhân của bạn đã đổ vỡ và không thể tiếp tục (được gọi là một cam kết hôn nhân đổ vỡ không thể hàn gắn) và một thỏa thuận ly thân được công chứng
Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại Tháng Tám 2012

Tôi có thể nộp đơn ở tiểu bang Massachusetts không?

Bạn có thể nộp một đơn ly hôn ở tiểu bang Massachusetts nếu:

 • bạn đã sinh sống ở tiểu bang này trong một năm, hoặc
 • hai người sống cùng nhau như vợ chồng ở  tiểu bang Massachusetts và sự đổ vỡ không thể hàn gắn của hôn nhân đã xảy ra ở tiểu bang Massachusetts

Nếu một trong hai điều trên là đúng, bạn vẫn có thể nộp đơn xin ly hôn ở tiểu bang Massachusetts kể cả khi chồng của bạn sống ở một tiểu bang khác, hoặc bạn không biết anh ta đang sống ở đâu.

Tôi  phải nộp đơn ở tòa án nào?

Nếu chồng bạn vẫn còn sinh sống tại hạt mà hai người từng sống chung trước kia, bạn sẽ phải nộp đơn ly hôn tại Tòa án Gia đình và Di chúc tại hạt đó (Probate and Family Court in that county).

Nếu chồng bạn đã dọn ra khỏi hạt đó, bạn có thể nộp đơn ở hạt mà bạn hiện đang sinh sống hoặc ở hạt mà chồng bạn hiện đang sinh sống.

Sẽ tốn bao nhiêu tiền để nộp Đơn xin Đồng Ly hôn?

Tòa án Gia đình và Di chúc yêu cầu các lệ phí nộp đơn và phí xem xét một số các giấy tờ tài liệu. Hãy tìm hiểu Biểu phí thống nhất Tòa án Gia đình và Di chúc (Probate and Family Court Department Uniform Fee Schedule) để biết lệ phí. Tại thời điểm ngày 9 tháng 7 năm 2012, phí nộp đơn Đồng Ly là hôn là $215 ($200 lệ phí đơn + $15 khoản tính thêm).

Đơn xin

Lệ phí đơn

Khoản tính thêm

Lệnh triệu tập

chi phí cho phó chánh án tòa án quận hoặc cảnh sát

Ly hôn

$200

$15

không áp dụng

không áp dụng

Nếu tôi không có khả năng trả các lệ phí tòa án thì sao?

Bạn không phải trả những lệ phí này nếu:

 • bạn đang hưởng bất cứ phúc lợi xã hội nào (đời sống, Phiếu mua Thực phẩm. v.v. hoặc
 • thu nhập của bạn thấp hơn 125% mức đói nghèo liên bang (federal poverty level hoặc
 • bạn có thể chứng tỏ rằng việc trả các khoản lệ phí này sẽ gây khó khăn cho bạn trong việc chi trả tiền thuê nhà, tiền nợ mua nhà hoặc mua thực phẩm và quần áo.

Nếu bạn không thể trả các lệ phí này, hãy yêu cầu một mẫu Cam đoan Đói nghèo (Affidavit of Indigency form). đề nghị tòa án cho phép bạn nộp hồ sơ mà không phải trả các lệ phí. Việc này gọi là môt "miễn phí". Mẫu đơn này cũng yêu cầu tòa đòi tiểu bang trả cho việc phó chánh án tòa hay phó cảnh sát tống đạt giấy tờ tòa án.

Bạn cũng cần phải viết xuống thu nhập của bạn (số tiền bạn kiếm được hàng tháng) trong một Bản Cam đoan. Viết xuống tất cả những lệ phí mà bạn cần được giúp đỡ: lệ phí nộp đơn, chi phí để được một phó chánh án tòa án quận hoặc cảnh sát tống đạt giấy tờ, và bất cứ những chi phí nào khác mà bạn cần được trả giúp. Trong Bản Cam đoan có những chỗ trống để bạn viết xuống những thông tin này.

Nộp đơn Đồng Ly hôn

 1. Viết xuống một thỏa thuận ly thân (separation agreement) cùng chồng bạn trong đó bao gồm việc hai bên đã thỏa thuận việc chia trách nhiệm đối với con cái và chia tài sản như thế nào.
 2. Công chứng bản thỏa thuận ly thân này.

  Bạn cần công chứng bản thỏa thuận ly thân (điếu đó có nghĩa là một người được công nhận là công chứng viên làm chứng việc hai bên ký vào bản thỏa thuận này). Điền vào bản thỏa thuận nhưng hãy đợi cho đến khi hai bên tới trước mặt công chứng viên mới ký. Bạn có thể tìm thấy một công chứng viên ở tại văn phòng tòa thị chính hoặc tòa đô chính, ngân hàng địa phương, các văn phòng giao dịch nhà đất, văn phòng luật sư và các đại lý du lịch. Ở tiểu bang Massachusetts, lệ phí cho việc công chứng không quá $1.25 cho một văn bản.

 3. Viết xuống một cam kết hôn nhân đã có những rạn nứt không thể hàn gắn chỉ ra rằng hôn nhân của bạn đã đổ vỡ và không thể tiếp tục. Bản cam kết của bạn cũng phải chỉ ra rằng bạn thề rằng bạn đang nói sự thật.
 4. Hãy điền Đơn xin Đồng Ly hôn (Joint Petition for Divorceand Affidavit of Irretrievable Breakdown.
 5. Xin một bản sao có chứng nhận hôn thú của bạn.
 6. Nếu bạn và chồng/vợ bạn có con chung:
  1. Điền một bản Cam kết về Chăm sóc và Quyền nuôi Con (Affidavit of Care and Custody Form).
  2. Nếu bạn cần tiền cấp dưỡng con cái, hãy điền vào Bản Hướng dẫn Cấp dưỡng con cái (Child Support Guidelines Worksheet).
 7. Điền một bản Chứng nhận Ly hôn Tuyệt đối hoặc Huỷ bỏ Thông tin ThốngKê. Certificate of Absolute Divorce or Annulment form
 8. Mang thỏa thuận ly thân đã được công chứng, cam kết hôn nhân có những rạn nứt không thể hàn gắn, Chứng nhận Ly hôn Tuyệt đối hoặc Huỷ bỏ Thông tin Thống kê và Đơn Đồng Ly hôn đến văn phòng lục sự ở tòa án Gia đình và Di chúc và yêu cầu thụ lý. Nếu bạn điền một Bản Cam kết về Chăm sóc và Quyền nuôi con hoặc một Bản Hướng dẫn Cấp dưỡng con cái, nhớ nộp cả những bản này cho lục sự viên. Khi bạn nộp đơn:
  1. Điền một bản Cam kết Đói Nghèo (Affidavit of Indigency form) nếu bạn không thể trả các chi phí để nộp đơn. Nếu bạn có thể đánh dấu vào ô A hoặc B trong bản này thì nhớ đánh dấu vào đó, lục sự viên sẽ phê chuẩn bản cam kết đó, đóng dấu và đưa cho bận một bản sao. Điều này có nghĩa là tòa án sẽ lo các chi phí đó cho bạn. Toà án có thể yêu cầu cả hai bên nộp Bản Cam kết  Đòi Nghèo để xem xét miễn khoản phí nộp đơn.

Sẽ cần thời gian bao lâu?

Đơn Đồng Ly hôn thường được xếp lịch xét xử trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn nộp các giấy tờ nêu trên. Thêm vào đơn đồng ly hôn, cam kết và thỏa thuận ly thân, hai bên cũng cần phải nộp các báo cáo tài chính (financial statements) thì án vụ mới được xếp lịch cho một phiên xử cuối cùng.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi nộp hồ sơ?

Sau khi bạn nộp đơn, tòa án sẽ ấn định ngày cho phiên xử cuối cùng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn nộp tất cả những giấy tờ theo yêu cầu.

Điều gì sẽ xảy ra tại phiên xử cuối cùng?

Tại phiên xử cuối cùng, bạn đệ trình bản cam kết hôn nhân đổ vỡ và không thể hàn gắn và thỏa thuận ly thân cho thẩm phán. Bạn và chồng bạn phải chỉ ra cho thẩm phán thấy trong bản cam kết rằng hôn nhân của hai người đã đổ vỡ. Bạn phải chứng tỏ cho thẩm phán thấy rằng những gì hai người đã thỏa thuận về quyền nuôi con, cấp dưỡng con cái, cấp dưỡng hôn thê và việc chia tài sản là công bằng và hợp lý. Tại phiên xử, bạn yêu cầu thẩm phán phê chuẩn thỏa thuận đó và hợp nhất trong phán quyết ly hôn. “Hợp nhất” thỏa thuận trong ly hôn có nghĩa là thẩm phán chấp thuận cho bạn ly hôn và ra lệnh cho bạn và chồng bạn tuân thủ các điều đã thỏa thuận.

Thẩm phán sẽ đưa ra một Phán quyết Ly hôn (Judgement of Divorce Nisi) Sẽ có hiệu lực.

Ly hôn của bạn sẽ trở thành "tuyệt đối" (cuối cùng) sau 90 ngày kể từ ngày Phán quyết Ly hôn Sẽ có hiệu lực được đưa ra.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý