Bạn đang ở đây

Chúng Tôi Sẽ Đi Đâu Từ Đây?

Ấn hành bởi một Dự án AmeriCorps của Western Massachusetts Legal Services (Các Dịch vụ Pháp lý miền Đông Massachusetts)
Sự xem xét lại 2011

Một Hướng Dẫn Để Tự Trợ Giúp Dành Cho Những Người Sống Sót Sau Bạo Hành Gia Đình và Những Người Bênh Vực

"Chúng Tôi S Đi Đâu T Đây?” là một hướng dẫn để tự trợ giúp để giải đáp các thắc mắc pháp lý về việc thoát khỏi và tránh xa các quan hệ bạo hành gia đình. Hướng dẫn này dành cho những người sống sót sau bạo hành gia đình, những nhà cung cấp dịch vụ giúp đỡ họ và những người không phải là luật sư.

Hơn 8 năm vừa qua, Viện Cải Cách Luật Tiểu Bang Massachusetts đã chỉnh sửa lại hướng dẫn này dựa vào một dự án mà Các Thành Viên AmeriCorp tại Các Dịch Vụ Pháp Lý Miền Đông Massachusetts lập ra vào năm 2004. Các Dịch Vụ Pháp Lý Miền Đông Massachusetts bây giờ là  Trợ giúp Pháp Lý Cộng Đồng.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý