Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Bị Sa Thải

Sự xem xét lại Tháng sáu năm 2013

Khi nào tôi có thể bị sa thải?

Nhiều nhân công được tuyển dụng nhưng không có hợp đồng. Trường hợp bạn có hợp đồng thì có thể hợp đồng đó không có ngày kết thúc. Nếu bạn và người chủ của bạn không thoả thuận thời điểm nào bạn sẽ ngừng làm việc, họ có thể sa thải bạn vì bất cứ lý do gì. Thường thì họ không cần phải cho bạn cảnh cáo trước.

Một vài nhân công có hợp đồng. Nếu hợp đồng của bạn nói rằng bạn chỉ có thể bị sa thải vì những lý do nào đó, và người chủ của bạn sa  thải bạn vì một lý do nào khác, là họ đã vi phạm luật.

Quan trọng:

Người chủ của bạn không thể sa thải bạn bởi vì bạn đang bảo vệ những quyền lợi của bạn tại nơi làm việc. Đôi khi có người bị sa thải bởi vì người chủ nghĩ rằng bạn biết một điều gì đó bất hợp pháp tại nơi làm việc. Điều này gọi là “sự trả thù” (“retaliation”).  Xem Bảo vệ Các Quyền Của Bạn (Protecting Your Rights).

Cũng sẽ là bất hợp pháp nếu người chủ của bạn sa thải bạn vì tuổi tác, khuyết tật, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, di truyền, giới tính, hay khuynh hướng tình dục, hoặc bởi vì bạn đã tham gia vào một đơn khiếu nại phân biệt đối xử.

Người chủ của tôi có phải nói cho tôi biết trước việc họ sẽ sa thải tôi?

Có lẽ là không.

Nhưng, nếu  ngườichủ của bạn có hơn 100 nhân công, họ phải đưa cho bạn thông báo 60 ngày trước khi sa thải hàng loạt hoặc đóng cửa nhà máy..

Khi nào tôi sẽ được trả lương nếu tôi bị sa thải hay cho thôi việc?

Nếu bạn bị sa thải hoặc bị cho thôi ,việc người chủ của bạn phải trả cho bạn mức lương đầy đủ của bạn vào ngày cuối cùng làm việc của bạn. Họ cũng phải trả thanh thoán cho bạn bất kỳ thời gian nghỉ phép  chưa sử dụng hoặc thời gian được nghỉ ốm mà bạn đã có được .

Tôi có thể hưởng các quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp nếu tôi bị sa thải hay không?

Để được thông tin về các quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp, hãy xem phần Tôi có thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp nếu tôi bị sa thải không?

Đi đâu để được giúp đỡ

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc, liên hệ với Ủy ban Chống Phân biệt Đối xử Massachusetts (MCAD) (The Massachusetts Commission Against Discrimination (MCAD)), (617) 994-6000.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn bị sa thải bởi vì bạn đang bảo vệ quyền lợi của bạn, liên hệ với Bộ phận Lao động Công bằng của Văn phòng Tổng Chưởng lý (The Fair Labor Division of the Attorney General’s Office), (617) 727-3465.

Xem áp phích Chống trả thù và các tài liệu khác về Quyền tại Nơi làm việc khác (Anti-Retaliation poster and other Workplace Rights material) từ Bộ phận Lao động Công bằng của Văn phòng Tổng Chưởng lý.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý