Bạn đang ở đây

Làm thế nào để xin các quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp?

Thứ Tư,Cặp nhật lần cuối December 2012

Bạn có thể thân chinh đến xin các quyền lợi, hoặc thông qua điện thoại. Để thân chinh xin, bạn có thể đến một trong 15 văn phòng tiếp đón mở của Sở Trợ cấp Thât nghiệp (DUA) ở tiểu bang Massachusetts (Unemployment Insurance Walk-In Centers).

Để xin qua điện thoại, hãy gọi số 1-617-626-6800 hoặc 1-877-626-6800. Bạn có thể xin qua điện thoại, thứ hai đến thứ sáu, từ 8.30 sáng đến 4.30 chiều. Hiện tại bạn không thể xin qua internet.

Sau khi đăng ký xin, DUA sẽ gửi cho bạn quyết định của họ. Trong thư họ sẽ cho bạn biết nếu DUA đã quyết định cho bạn hưởng quyền lợi hay không. Hãy giữ thư này cẩn thận! Nếu DUA nói rằng bạn không thể nhận các quyền lợi, bạn sẽ cần những thông tin trong thư này để yêu cầu họ xem xét trường hợp của bạn kỹ càng hơn. Hãy xem Nếu tôi không thể hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp thì sao?

Take the quiz!

1. Do you have to go to the UI Office to apply for benefits?
If you want to apply for benefits, do you have to go to the Unemployment Office (DUA office) to start your application?
answer type: 
Incorrect
Yes
answer type: 
Correct
No
Correct! You can apply for Unemployment benefits by phone.
Sorry, the correct answer is 'No'. Explanation: You can also apply for Unemployment benefits by phone.
2. how will you know if DUA has decided to give you Unemployment?
After you apply for benefits, how will you know whether DUA has decided to give them to you?
answer type: 
Correct
They will send a letter.
answer type: 
Incorrect
They will call you.
answer type: 
Incorrect
They will send you a debit card.
Correct! DUA will send you a letter in the mail to tell you what they have decided.
Sorry, the correct answer is 'A'. Explanation: DUA will send you a letter in the mail to tell you what they have decided.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý