Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

¿Cómo puedo recibir 26 semanas adicionales de seguro de desempleo mientras reciba capacitación?

Ấn hành bởi Dịch vụ Pháp lí vùng Boston
Sự xem xét lại Tháng giêng 2020

Hãy làm theo 6 bước sau:

Bước 1

Nộp đơn xin:

 • Trong vòng 20 tuần sau khi bạn bắt đầu nhận tiền thất nghiệp, và
 • Ít nhất 3 tuần trước chương trình bắt đầu.

Quan trọng

Nếu bạn trễ hạn 20 tuần, bạn vẫn có thể nộp đơn xin.  Xem thêm Tờ theo dõi thông tin Worksheet:Keeping track of information.

Bước 2

Tìm chương trình mà:

 • DUA đã chấp thuận, hoặc
 • Chương trình học nghề toàn thời gian có tỷ lệ việc làm 70% mà DUA có thể chấp nhận

Bất cứ trung tâm Việc làm MassHIRE nào cũng có thể giúp:

Bước 3

Điền mẫu đơn 1622 Đơn xin Chương Trình Cơ Hội Đào Tạo (TOP).
Lấy đơn TOP:

 • Qua tài khoản Trợ cấp thất nghiệp trên mạng, hoặc
 • Hãy gọi đơn vị TOP 617-626-5221 hoặc
 • Đến Trung Tâm MassHire

Lưu ý:

Người cung cấp chương trình đào tạo phải hoàn tất một phần đơn.

Bước 4

Nộp đơn TOP đã điền.

 • Qua tài khoản Bảo Hiểm Thất Nghiệp trên mạng, scan và tải đơn của bạn lên.
 • Fax: (617) 727-1797 hoặc
 • Gửi bằng đường bưu diện đến:  DUA, Centralized TOP Unit
  19 Staniford Street
  Boston, MA 02114

Bước 5

Chờ chấp thuận của DUA trước khi bạn tham gia lớp đào tạo.

Trong khi bạn chờ quyết định của DUA, tiếp tục làm những việc sau:

 • Tìm việc làm toàn thời gian, và
 • Xác nhận mỗi tuần.

Bước 6

Bảo vệ lợi ích kéo dài của bạn

Trong khi bạn đang được đào tạo:

 • Tham dự tất cả các lớp học.
 • Xác nhận hàng tuần là bạn có đi học.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý