¿Puedo dejar un trabajo para recibir capacitación?

Ấn hành bởi Dịch vụ Pháp lí vùng Boston
Sự xem xét lại Tháng giêng 2020

Usted puede dejar su trabajo para recibir capacitación solamente si el trabajo es a tiempo parcial y usted lo empezó después de solicitar el beneficio de desempleo regular.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý