Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Después de presentar la solicitud, ¿cuándo recibiré respuesta?

Ấn hành bởi Dịch vụ Pháp lí vùng Boston
Sự xem xét lại Tháng giêng 2020

Debería saber sobre el DUA dentro de las 3 semanas después de haber realizado la solicitud. Si no la recibe, llame a la Unidad del TOP: 617-626-5521.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý