Bạn đang ở đây

Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Thứ Tư,Cặp nhật lần cuối October 2010

Giới thiệu về Quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp

Nếu bạn bị mất việc làm, bạn có thể được hưởng các quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp. Các quyền lợi này giúp bạn duy trì việc thanh toán các hóa đơn của bạn trong khi tìm kiếm một công việc mới. Các quyền lợi thất nghiệp cũng có thể cung cấp bảo hiểm y tế và đào tạo việc làm, trong khi bạn tìm kiếm một công việc mới. Phòng Trợ cấp Thất nghiệp Tiểu bang Massachusetts (DUA) điều hành chương trình này.

Bạn có thể  lãnh trợ cấp thất nghiệp nếu bạn bị sa thải từ công việc của bạn. Trong một số trường hợp, bạn cúng có thể lãnh trợ cấp thất nghiệp ngay cả khi bạn bị buộc thôi việc hoặc tự thôi việc (tùy thuộc theo từng trường hợp). Bạn cũng có thể hưởng các quyền lợi thất nghiệp ngay cả khi công việc bạn vừa làm chỉ là việc bán thời gian. Bạn có thể tìm thêm thông tin về những vấn đề này trong nhũng phần tiếp theo.

Hầu hết người lao động ở tiểu bang Massachusetts có thể hưởng các quyền lợi thất nghiệp, nhưng một số người thì không thể. Những người không thể được hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp bao gồm:

  • nhân viên làm việc cho nhà thờ và một số tổ chức tôn giáo;
  • câc nhà tư vấn độc lập hoặc các nhà thầu độc lập (những người không làm việc dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của môt chủ nhân
  • sinh viên học tập thông qua hình thức làm việc và sinh viên nghành y tá;
  • đại lý hoặc môi giới bất động sản mà làm việc chỉ hưởng hoa hồng;
  • đại lý bảo hiểm mà làm việc chỉ hưởng hoa hồng;
    các viên chức dân cử và các cố vấn chính sách.

Take the quiz!

Fatima
Can Fatima get Unemployment Insurance?
Fatima was laid off from her job last week, but she has already started at a new job this week. Can Fatima get unemployment?
answer type: 
Incorrect
Yes
answer type: 
Incorrect
Maybe
answer type: 
Correct
No
Correct! Unemployment benefits help you pay your bills while you look for a new job. Since Fatima already has a new job, she cannot collect unemployment.
Sorry, the correct answer is 'No'. Explanation: Unemployment benefits help you pay your bills while you look for a new job. Since Fatima already has a new job, she cannot collect unemployment.
Felix
Can Felix get Unemployment Insurance?
Felix quit his job because his boss began paying him less than the minimum wage. Can Felix get unemployment?
answer type: 
Incorrect
Yes
answer type: 
Correct
Maybe
answer type: 
Incorrect
No
Correct! In some situations, you may be able to collect benefits even if you quit your job. Felix may be able to get unemployment.
Sorry, the correct answer is 'Maybe'. In some situations, you may be able to collect benefits even if you quit your job. Felix may be able to get unemployment.
Joe
Can Joe get Unemployment Insurance?
Joe worked 20 hours a week until his company laid him off. Can Joe get unemployment?
answer type: 
Incorrect
Yes
answer type: 
Correct
Maybe
answer type: 
Incorrect
No
Correct! It is possible to get unemployment benefits if you only worked part-time. Joe may qualify for unemployment, depending on his situation.
Sorry, the correct answer is 'Maybe'. Explanation: It is possible to get unemployment benefits if you only worked part-time. Joe may qualify for unemployment, depending on his situation.
Susana
Can Susana get Unemployment Insurance?
Susana was a church secretary, but the church did not have enough money to pay her salary. The church had to lay her off. Can Susana get unemployment?
answer type: 
Incorrect
Yes
answer type: 
Incorrect
Maybe
answer type: 
Correct
No
Correct! Susana worked for a church. Employees of churches cannot collect unemployment benefits.
Sorry, the correct answer is 'No'. Explanation: Susana worked for a church. Employees of churches cannot collect unemployment benefits.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý