Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tôi phải ghi gì trong câu trả lời của mình?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute, cùng sự hỗ trợ từ các văn phòng dịch vụ pháp lý tại Massachusetts
Sự xem xét lại Tháng Một 2022

Tôi phải ghi gì trong câu trả lời của mình?

Tất cả những thông tin cơ bản về vụ kiện như tên và địa chỉ sẽ phải ghi ở trang đầu của câu trả lời. Tất cả những bào chữa phản tố của bạn sẽ chiếm đại đa số trong câu trả lời. Tập sách này bao gồm s bào chaphn t cơ bản.

 • S bào cha là những lý do pháp lý mà chủ nhà không nên trục xuất bạn. Ví dụ: chủ nhà trục xuất bạn vì bạn không trả tiền nhà, nhưng bạn đã trả.
 • Phn t là những đơn khiếu nại chống đối chủ nhà của bạn. Ví dụ: bạn có thể đệ đơn nói chủ nhà nợ tiền bạn việc này là vi phạm luật pháp. Hoặc bạn cũng có thể yêu cầu tòa án buộc chủ nhà phải sửa chữa hệ thống sưởi hoặc ngừng khóa chặn bạn ra vào các khu vực chung.

Biểu mẫu trả lời sẽ giúp bạn biết được việc bạn có thể làm đơn kháng cáo hay không khi bạn đọc qua biểu mẫu này. Tham khảo, Sự bào chữa và phản tố pháp lý.

Bạn có thể có những đơn khiếu nại không được liệt kê trong biểu mẫu này. Biểu mẫu có những khoảng trống để bổ sung những đơn khiếu nại khác. Bạn cũng có thể sử dụng các câu trả lời để nói với thẩm phán và chủ nhà những điều bn yêu cầu.

Ở trang cuối cùng của biểu mẫu trả lời, cung cấp cho tòa án ít nhất một hình thức để liên lạc với bạn. Ghi địa chỉ cũng như các số điện thoại và email mà bạn dùng.

Điền vào biểu mẫu các câu trả lời sớm nhất bạn có thể

Những con số và chữ viết trong các hướng dẫn này trùng khớp với những gì ghi trên biểu mẫu.

Điền vào phía trên của biểu mẫu các câu trả lời

a. Sao chép quận hạt từ góc trên cùng bên trái của giấy triệu tập và khiếu nại.

b. Bạn không cần điền bất cứ gì vào b. Tòa án sẽ quyết định ngày hầu tòa đầu tiên của bạn và sẽ gửi cho bạn một thông báo về ngày phiên điều trần này.

c. Sao chép tên của chủ nhà từ giấy triệu tập và khiếu nại.

d. Ghi tên của bạn như được ghi trong giấy triệu tập và khiếu nại. Nếu như tên bạn được ghi sai, bạn có thể yêu cầu tòa án chỉnh sửa sau. Nhưng nếu bạn không sao chép tên của bạn chính xác như trên giấy triệu tập và khiếu nại, thư ký tòa án có thể sẽ không nộp các câu trả lời của bạn đúng cách.

e. Sao chép tên của tòa án từ góc trên cùng bên trái của giấy triệu tập và khiếu nại.

f. Điền vào số ghi án, nếu bạn biết. Số ghi án là số mà tòa án đặt cho vụ kiện tụng của bạn. Giấy triệu tập và khiếu nại có thể có số ghi án ở góc trên cùng bên phải, hoặc bạn có thể yêu cầu tòa án cung cấp số trên. Nhưng bạn cũng có thể để trống phần này.

Sau khi bn đin vào biu mu các câu tr li, quay v phía đu ca biu mu và đánh du vào các ô "Phn t" nếu bn đã đánh du vào bt c ô nào t 32 đến 67 trong biu mu tr li.

Bạn phải yêu cầu quyền được xét xử trước bồi thẩm đoàn vào hoặc trước hạn chót của các câu trả lời của bạn nếu không bạn sẽ mất quyền này. Nếu bạn yêu cầu được xét xử bởi bồi thẩm đoàn nhưng sau lại đổi ý sau đó, thì phía bên kia phải đồng ý cho phép thay đổi phiên tòa có thẩm phán. Bạn phải suy nghĩ xem bạn muốn một bồi thẩm đoàn phán xét cho vụ việc của bạn hay một thẩm phán. Để bạn có thể cân nhắc thêm về việc yêu cầu xét xử bởi bồi thẩm đoàn, xin vui lòng tham khảo Ghi chú trong phần nộp câu trả lời của bạn ờ Chống trục xuất tại tòa án. Nếu bạn muốn có một phiên tòa được xét xử bởi bồi thẩm đoàn:

 • Ở trang đầu của các câu trả lời, đánh dấu vào ô "Yêu cầu được xét xử bởi bồi thẩm đoàn" và
 • Ở trang cuối của biểu mẫu đánh dấu vào "Tôi yêu cầu quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn".

Điền vào các thông tin sự việc, sự bào chữa và phản tố cho vụ kiện của bạn

Thông tin s vic

Điền vào các thông tin sự việc và đánh dấu vào các ô từ 1-8 mà phù hợp với bạn trong phần về thông tin sự việc.

Đánh du vào các ô trong các phn v s bào cha và phn t

Đoạn 9 trong biểu mẫu câu trả lời bắt đầu bằng một danh sách các bào chữa thường gặp và các phản tố mà người thuê nhà dùng để ngăn chặn việc trục xuất. Đánh dấu vào các ô gần các bào chữa và phản tố thích hợp với hoàn cảnh của bạn. Nếu bạn không đánh dấu vào các ô bây giờ, bạn phải yêu cầu thẩm phán cho phép bổ sung bào chữa hoặc phản tố sau này.

 • Nếu bạn bị trục xuất vì không trả tiền nhà, bạn có thể đánh dấu vào các ô cho bào chữa và phản tố từ 32-67 phù hợp với hoàn cảnh của bản thân.
 • Nếu bạn bị trục xuất vì một lý do không phải do lỗi của bản thân, bạn có thể đánh dấu vào các ô cho bào chữa và phản tố từ 32-67 mà phù hợp với hoàn cảnh của bản thân.
 • Nếu bạn bị trục xuất vì một điều mà chủ nhà nói bạn đã làm sai, như phá hoại nhà của hoặc làm phiền hàng xóm (gọi là "trục xuất vì có lỗi") bạn có thể không có khả năng làm đơn kháng kiện.
 • Nếu bạn là chủ cũ và nguyên đơn đã không cưỡng chế tài sản một cách hợp lý, bạn có thể đánh dấu vào các ô 47-67 cho phản tố mà phù hợp với hoàn cảnh của bạn để chống sự trục xuất.

ĐIỀU TÔI MUỐN TÒA ÁN THỰC HIỆN

Vào phần cuối của biểu mẫu câu trả lời, đánh dấu vào các ô và nói cho tòa án biết bạn mong đợi điều gì.

Bạn có cần thông tin hay bằng chứng nào từ chủ nhà để giúp việc làm đơn của bạn hay không?

Khi bạn chuẩn bị cho vụ kiện tụng của mình, bạn có thể cần thông tin mà chỉ chủ nhà mới có. Tiết l là một quy trình của tòa án giúp bạn thu thập những thông tin bạn cần từ chủ nhà. Khi bạn nộp biểu mẫu các câu trả lời của mình, bạn cũng có thể nộp đơn tiết lộ. Bạn có quyền yêu cầu đơn Tiết l.

Để có thể yêu cầu đơn tiết lộ cho vụ việc của bạn, tham khảo Tp sách 4: Tiết l.

Nộp biểu mẫu trả lời và đơn tiết lộ của bạn

Nếu bạn yêu cầu đơn tiết lộ, hãy nộp đơn tiết lộ cùng lúc với biểu mẫu câu trả lời của bạn tới tòa án.

 • Tách biệt hướng dẫn ra khỏi biểu mẫu câu trả lời trong tập sách.
 • Làm 2 bản sao của biểu mẫu câu trả lời. Nếu bạn nộp đơn tiết lộ thì cũng vui lòng làm 2 bản sao của mẫu đơn này.
 • Nộp bn gc, ký vào biu mu câu tr li đơn tiết l và gửi đến tòa án trước thời hạn. Gi cho thư ký tòa án trước khi bn np đơn và hi h hình thc tt nht đ np đơn là gì. Bạn có thể:
  • Đưa đến văn phòng thư ký tòa án. Nếu bạn gửi trực tiếp bằng tay, hãy yêu cầu tòa án đóng dấu ngày nộp đơn vào bản sao của bạn để bạn có bằng chứng bạn đã nộp đơn đúng hạn.
  • Gửi đến tòa án bằng phương thức điện tử. Dùng hệ thống nộp đơn trực tuyến của tòa án hoặc gọi và hỏi tòa án nếu bạn có thể email cho họ. Đây là phương thức tốt nhất nếu bạn có thể làm như vậy!
  • Gửi thư, nhưng ch khi còn ít nhất là một tuần trước hạn nộp đơn để đảm bảo rằng đơn được nộp trước thời hạn. Bưu tín khá chậm và không đáng tin cậy.
 • Gửi một bn sao câu trả lời và đơn tiết lộ cho luật sư của chủ nhà hoặc chủ nhà trước hạn cuối của mẫu đơn các câu trả lời. Nhìn vào bên phải của giấy triệu tập và khiếu nại. Nếu có một số ký tự trên dòng "BBO#" thì chủ nhà của bạn có luật sư. Để gửi bản sao, bạn có thể:
  • Trc tiếp đưa tay đến luật sư của chủ nhà hoặc chủ nhà.
  • Gi email. Lut sư của chủ nhà phải chấp nhận bản sao mà bạn gửi cho họ. Bạn có thể thấy địa chỉ email của họ ở cuối giấy triệu tập và khiếu nại. Nếu ch nhà ca bn không có lut sư, hỏi chủ nhà của bạn nếu họ chấp nhận biểu mẫu câu trả lời và tiết lộ của bạn qua email. Nếu họ đồng ý qua văn bn trong một email hoặc tin nhắn, bạn có thể email các đơn này. Nếu chủ nhà của bạn không đồng ý, bạn phải gửi cho họ bằng một hình thức khác.
  • Gi fax. Bạn có thể gửi fax cho luật sư của chủ nhà hoặc chủ nhà của bạn, nhưng chỉ khi họ đồng ý trên văn bản cho bạn gửi fax. Nếu họ không đồng ý, bạn phải gửi bản sao cho họ bằng một cách khác.
  • Gửi qua bưu điện, nhưng CHỈ khi còn ít nhất một tuần trước hạn nộp đơn để đảm bảo rằng đơn nộp đúng hạn. Bưu tín khá chậm và không đáng tin cậy.
 • Giữ bản sao biểu mẫu câu trả lời và đơn tiết lộ của bạn cẩn thận. Mang theo những đơn này khi đi hầu tòa.

Chuẩn bị tinh thần cho phiên điều trần

Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành các đơn và nộp lên cho tòa án. Bây giờ hãy đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị tinh thần cho phiên điều trần. Hãy đọc Tp sách 1: Đi din cho bn thân ti phiên tòa. Tập sách này sẽ cung cấp cho bạn một danh mục hữu ích các văn kiện cần mang đến phiên tòa.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý