Bạn đang ở đây

Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Mang theo gì khi tới gặp người điền bản khai thuế

Sự xem xét lại Tháng 1 Năm 2015

Mang theo những thứ sau đến một địa điểm khai thuế trong khu vực, nếu quí vị có chúng

 • Căn cước có ảnh của quí vị và chồng/vợ quí vị,
 • Bản sao của Bản khai thuế năm 2013,
 • Các Thẻ An Sinh Xã hội, Thư xác nhận số An Sinh Xã hội, hoặc Số Đăng ký Khai thuế Cá nhân (TIN) của quí vị, con cái của quí vị và chồng/vợ của quí vị.

Các giấy tờ về lợi tức của quí vị. Bao gồm:

 • Tất cả các mẫu W-2(bản tường kê lợi tức) cho những công việc mà quí vị đã làm trong năm 2014,
 • Tất cả các mẫu 1099 bao gồm cả các mẫu 1099G (Các Khoản Thanh toán bởi Chính phủ). Những mẫu này chỉ ra những khoản lợi tức khác mà quí vị nhận được cho năm 2014,
 • Tất cả các mẫu 1098 (các khoản tiền trả cho học phí).

Mang những giấy tờ sau nếu quí vị có

 • Tổng số tiền đã chi trả cho dịch vụ trông giữ con cái trong năm 2014 – bao gồm tên, địa chỉ và Số hiệu Chủ lao động hoặc Số An sinh Xã hội của người cung cấp dịch vụ trông giữ trẻ,
 • Số tiền Cấp dưỡng Con cái hoặc Cấp dưỡng cho Vợ mà quí vị đã nhận được hoặc đã trả,
 • Các chi phí Xin con nuôi,
 • Tường kê lãi suất trả cho Tiền Vay Đi học (tổng số tiền lãi đã trả cho khoản tiền vay đi học),
 • Số tiền thuê nhà đã trả trong năm 2014 – Tên và địa chỉ của chủ nhà hoặc người đại diện,
 • Tường kê của công ty Cầm cố (Mortgage company) hoặc biên lai thuế bất động sản,
 • Bất cứ thư hay mẫu biểu nào quí vị nhận được từ IRS.

Bất cứ khoản thu nhập nào khác, như:

 • Học bổng và học bổng nghiên cứu sinh,
 • Phần thưởng và giải thưởng,
 • Tiền thắng bạc hay trúng thưởng sổ xố.

Chú thích

 • Nếu quí vị muốn nộp bản khai thuế của mình theo cách điện tử, quí vị kết hôn và nộp một bản đồng khai thuế, quí vị cần đi cùng với chồng hoặc vợ quí vị. Cả hai người sẽ đều phải ký vào bản khai thuế.
 • Nếu quí vị muốn để dành một phần tiền bồi hoàn thuế (refund) của mình, quí vị có thể yêu cầu IRS trả một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi hoàn thuế vào tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản IRA của quí vị. Mang theo thông tin tài khoản và mã số ngân hàng (routing number) cho tối đa 3 tài khoản. Các tài khoản này có thể là trương mục ngân hàng, tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản IRA. Quyết định xem bao nhiêu tiền trong số tiền bồi hoàn thuế quí vị muốn gửi vào mỗi tài khoản. Nếu quí vị muốn gửi tiền bồi hoàn thuế của mình vào một trương mục ngân hang (checking account), hãy mang theo một chi phiếu trống.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý