Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Phụ trợ Thuế Lợi tức Thu nhập

Sự xem xét lại Tháng 1 Năm 2015

Phụ trợ Thuế Lợi tức Thu nhập là gì?

Phụ trợ Thuế Lợi tức Thu nhập (EITC) là một cách để những người lao động có lợi tức thấp nhận lại tiền từ chính phủ liên bang. Kể cả khi lợi tức quí vị kiếm được không ở mức mà quí vị phải trả thuế thu nhập, quí vị vẫn có thể đủ điều kiện để nhận EITC! Để nhận được phụ trợ này, quí vị cần phải nộp một bản khai thuế liên bang và gửi nó tới cho sở thuế lien bang IRS.

Tiểu bang Massachusetts cũng có Phụ trợ Lợi tức Thu nhập (EIC), nhằm giúp những người lao động có lợi tức thấp để nhận lại tiền từ chính phủ tiểu bang. Để nhận được phụ trợ này, quí vị cần phải nộp một bản khai thuế tiểu bang và gửi nó tới cho Phòng thuế Tiểu bang Massachusetts.

Quí vị có thể đủ điều kiện để nhận lại tiền từ cả hai: chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang bằng cách nộp các bản khai thuế của quí vị và yêu cầu những khoản phụ trợ này.

Tôi có thể nhận được bao nhiêu tiền?

Phụ trợ Liên bang

Nếu quí vị không có con sống chung với quí vị trong năm 2014, quí vị có thể được nhận tới $496.

Nếu quí vị có một con sống chung với quí vị trong năm 2014, quí vị có thể được nhận tới $3,305.

Nếu quí vị có hai con sống chung với quí vị trong năm 2014, quí vị có thể được nhận tới $5,460.

Nếu quí vị có ba con hoặc nhiều hơn sống chung với quí vị trong năm 2014, quí vị có thể được nhận tới $6,143.

Phụ trợ tiểu bang

Nếu quí vị hội đủ điều kiện để được nhận phụ trợ liên bang thì tiểu bang Massachusetts cũng sẽ gửi cho quí vị một khoản phụ trợ. Số tiền này sẽ bằng 15% số tiền mà quí vị được nhận từ chính phủ liên bang.

Ví dụ, nếu quí vị được nhận $496 từ chính phủ liên bang, thì tiểu bang sẽ gửi cho quí vị $74.40 nữa.  

Tôi có đủ điều kiện nhận những phụ trợ này không?

Quí vị sẽ hội đủ điều kiện để nhận phụ cấp Thuế Lợi tức Thu nhập nếu quí vị làm việc toàn bộ thời gian (full-time) hoặc bán thời gian (part-time) trong năm 2014, quí vị có một Số An sinh Xã hội và:

  • Trong năm 2014, tuổi của quí vị nằm giữa 25 và 64 , quí vị không có con nào sống chung với quí vị và lợi tức thu nhập trong năm của quí vị dưới $14,590.

hoặc

  • Trong năm 2014, quí vị có một con sống chung với quí vị và lợi tức thu nhập trong năm của quí vị dưới $36,511

hoặc

  • Trong năm 2014, quí vị có hai con sống chung với quí vị và lợi tức thu nhập trong năm của quí vị dưới $43,756.

hoặc

  • Trong năm 2014, quí vị có ba con hoặc nhiều hơn sống chung với quí vị và lợi tức thu nhập trong năm của quí vị dưới $46,997.

Những mức tiền trên áp dụng cho những người lớn độc thân. Nếu quí vị kết hôn và khai thuế cùng nhau, cộng thêm $5,340 vào mỗi số ở trên.

Để được một khoản phụ trợ nhiều hơn bởi vì có một đứa con sống chung với tôi, đứa con đó phải ở độ tuổi nào?

Nói chung, đứa con phải dưới 19 tuổi trong năm 2014.

nhưng một sinh viên toàn thời gian (full-time) sẽ được tính nếu anh ta hoặc cô ta dưới 24 tuổi trong năm 2014.  

cũng thế, những đứa con tàn tật tổng thể và vĩnh viễn sẽ được tính không phân biệt tuổi tác, kể cả nếu chúng đã trưởng thành.

Nếu tôi không phải là một công dân Hoa Kỳ? Tôi có vẫn đủ điều kiện để nhận những phụ trợ này không?

Nếu bạn đủ điều kiện cho các khoản tín dụng mà bạn không phải là công dân Hoa Kỳ, bạn vẫn có thể nhận được các khoản tín dụng nếu bạn là một thường trú nhân hợp pháp. Bạn có thể có được các khoản tín dụng nếu bạn đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ hoặc với một thường trú nhân hợp pháp.

Sẽ phải chờ bao lâu để nhận được số tiền này?

Quí vị có thể nhận được tiền trong vòng 7 đến 10 ngày sau khi quí vị nộp bản khai thuế của mình.

Liệu số tiền tôi nhận được có ảnh hưởng đến quyền lợi trợ cấp xã hội của tôi không?

Không. Số tiền này sẽ không làm ảnh hưởng đến những khoản trợ cấp đời sống, SNAP/Phiếu Thực Phấm, SSI, Trợ cấp Y tế, hoặc trợ cấp Nhà ở. Nhưng một số chương trình có thể có có những qui định về việc quí vị được phép giữ số tiền này trong trương mục ngân hàng bao lâu mà ko sử dụng. Xem phần Tiền Bồi hoàn Thuế và Các Quyền lợi (Tax Refunds and Benefits).

Tôi có thể được giúp đỡ miễn phí để khai thuế và nhận những phụ trợ này không?

Có. Có một chương trình có tên là Trợ giúp Khai thuế Thiện nguyện (VITA) có thể giúp quí vị điền miễn phí tất cả các mẫu thuế.

Tìm kiếm theo mã vùng hoặc theo tên thành phố hay tên thị trấn để biết được địa điểm khai thuế gần quí vi, hoặc gọi theo số 1-800-829-1040.

Nếu tôi nộp bản khai thuế của mình trễ hạn thì sao?

Nếu quí vị nộp bản khai thuế của mình trễ quí vị vẫn sẽ nhận được khoản phụ trợ nếu quí vị có đủ điều kiện, nhưng trong một vài trường hợp quí vị có thể sẽ phải trả tiền phạt vì nộp trễ hạn. Nếu quí vị không thể nộp bản khai thuế của mình trước ngày 15 tháng 4, 2015, hãy nói chuyện với một người khai thuế để biết được quí vị cần làm gì. Quí vị có thể nói chuyện miễn phí với một người tại một phòng khai thuế gần quí vị.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý