Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Qui định Học hành

Sự xem xét lại tháng Mười một, 2014

Theo Qui định Học hành (Learnfare), tất cả các con của bạn trong độ tuổi từ 6 đến 16 mà đang hưởng lợi ích TAFDC đều phải đến trường hay được dạy học tại nhà. Nếu con của bạn có quá nhiều lần vắng mặt không phép, bạn sẽ mất phần lợi ích TAFDC dành cho con của bạn: khoảng $ 100 / tháng cho mỗi đứa trẻ.

Các qui định Học hành được thực hiện như thế nào?

Các văn phòng trợ cấp chuyển tiếp (DTA) theo dõi việc đi học cho trẻ em dưới 16 tuổi.

Vào đầu năm học, DTA gửi cho bạn một Bản Danh tính Học đường cho mỗi đứa trẻ. Bản này yêu cầu thông tin về trường mà con bạn theo học. Bạn phải gửi lại bản này cho DTA. Nếu bạn không gửi bản này lại, DTA sẽ đóng hồ sơ TAFDC của bạn.

DTA theo dõi việc đi học của con em bạn. Nếu con của bạn đang theo học trường công lập, trường sẽ báo cáo việc đi học của con bạn trực tiếp cho DTA. Bạn không cần phải gửi các bản báo cáo điểm danh cho DTA.  

Nếu con  bạn đang học trường tư thục, trường giáo xứ hoặc trường thay thế, hay được dạy học tại nhà, DTA sẽ gửi cho bạn một bản báo cáo điểm danh. Bạn phải đề nghị trường điền vào báo cáo này.  Sau đó, bạn phải gửi báo cáo cho DTA.

Nếu con bạn nghỉ học quá nhiều mà không có lý do chính đang, DTA sẽ đưa con bạn vào “Quản chế Học hành”. DTA gọi việc nghỉ học mà không có lý do chính đáng là “vắng mặt không phép”. Tìm hiểu thêm về những gì DTA cho là lý do chính đáng dể có thể nghỉ học. Nếu trong một quí học 45 ngày, con bạn nghỉ học không phép quá 8 ngày, DTA sẽ đưa con bạn vào Quản chế Học hành. DTA sẽ gửi cho bạn một thông bán bằng văn bản nếu họ đưa con bạn vào Quản chế Học hành.

Quản chế Học hành là gì?

Trường hợp con của bạn bị quản chế:

 • DTA theo dõi việc nghỉ học không phép của con bạn. Mỗi tháng, DTA sẽ gửi cho bạn một Báo cáo Điểm danh. Bạn cần đề nghị trường của con bạn hoàn tất một bản báo cáo và ký tên vào đó. Bạn phải gửi báo cáo này cho DTA.
 • Trong thời gian bị quản chế, nếu con của bạn nghỉ học trên 3 ngày không phép trong một tháng, DTA sẽ cắt lợi ích TAFDC của con bạn một tháng. Chừng nào con bạn nghỉ học không phép ít hơn 4 ngày trong một tháng thì những lợi ích này mới được bắt đầu lại.
 • Nếu con của bạn bị mất lợi ích trong 3 tháng liên tiếp, DTA sẽ giới thiệu bạn đến Bộ Trẻ Em và Gia Đình (DCF). DCF có thể liên lạc với bạn để cung cấp trợ giúp. Đây không phải là một giới thiệu vì lý do lạm dụng và bỏ bê (abuse and neglect referral).
 • Con của bạn nằm trong Quản chế Học hành cho đến khi trong vòng 6 tháng liên tiếp có tổng số ngày nghỉ học không phép là 10 hoặc ít hơn. DTA sẽ gửi cho bạn một thông báo bằng văn bản khi Quản chế Học hành chấm dứt.   

Chú ý

Nếu số tiền TAFDC của bạn đi xuống vì bị mất phần lợi ích dành cho con bạn:

 • Bạn không mất bảo hiểm y tế tiểu bang Massachusetts (MassHealth) cho bản thân hoặc cho con của bạn.
 • Lợi ích SNAP / Phiếu Thực phẩm sẽ không tăng.

Thế nào là một lý do nghỉ học chính đáng

Lý do chính đáng để được xem là “vắng mặt có phép.” Vắng mặt có phép bao gồm:

 • Bệnh tật - nếu con bạn nghỉ học 5 ngày liên tiếp, DTA sẽ chấp nhận một thư trình bày từ bạn;
  o Nếu nhiều hơn 5 ngày, bạn cần nộp một gấy chứng nhận của bác sĩ hay của nhà thương.
 • Việc nghỉ học là do khuyết tật của con bạn, như được DTA qui định;
 • Các ngày lễ tôn giáo;
 • Cái chết của một thành viên trong gia đình. Bạn sẽ cần phải cung cấp bằng chứng  cho DTA như một bản sao của giấy chứng tử hoặc một bài báo; và
 • "Các tình huống khủng hoảng" đã được phê duyệt của Giám đốc DTA hoặc người được ông ta/bà ta chỉ định.

Nếu con của bạn có một  ngày "vắng mặt có phép" ở trường thì ngày đó sẽ không được tính vào trong số 8 ngày của một quí học 45 ngày. Một ngày vắng mặt có phép không nên được tính để gây bất lợi cho con của bạn.

Có phải mọi trẻ em đều phải tuân theo Qui định Học hành hay không?

Nếu bạn hoặc người chăm sóc con bạn bị khuyết tật thì con bạn có thể không phải tuân theo các Qui định Học hành. Con bạn có thể được "miễn trừ", nhưng chỉ khi bạn có thể đáp ứng các quy định khuyết tật nghiêm ngặt (strict disability rules).

Qui định Học hành áp dụng đối với tất cả các trẻ em trong chương trình TAFDC.từ 6 ruổi hoặc đang học lớp 1, cho đến khi đứa trẻ tròn 16 tuổi.

Những trẻ em bị khuyết tật bắt buộc phải tuân theo các quy định Học hành.

Qui định Học hành cũng áp dụng đối với trẻ em đã bị trục xuất hoặc bị đình chỉ học, ngay cả khi họ không được truy cập vào sự giáo dục thay thế nào khác.

Nếu tôi không đồng ý với quyết định cắt giảm lợi ích của con tôi vì quị định Học hành thì sao?

Nếu bạn nhận được một thông báo nói rằng con của bạn bị quản chế hoặc mất TAFDC vì vắng mặt không phép, bạn có thể khiếu nại quyết định đó.

Tìm hiểu những gì nhà trường đã báo cáo cho DTA. Hãy đảm bảo rằng thông tin đó chính xác. Nếu thông tin đó sai, hãy cung cấp cho DTA thông tin chính xác.

Nếu con của bạn có một lý do chính đáng để nghỉ học, cung cấp cho DTA bằng chứng.

Nếu bạn và con bạn là người vô gia cư hoặc chạy trốn vì bị ngược đãi, DTA nên chấp nhận lời giải thích này vì con bạn đã ở trong một "tình huống khủng hoảng". Khủng hoảng là lý do chính đáng để được xem là vắng mặt có phép.

Bạn có quyền khiếu nại bất kỳ sự từ chối hoặc cắt giảm phúc lợi nào.

Nếu bạn nhận được một thông báo bằng văn bản nói rằng DTA cắt giảm lợi ích của bạn vì qui định Học hành, bạn có thể yêu cầu một buổi điều trần (Một cuộc điều trần công bằng là gì?).

Bạn cũng có thể yêu cầu một phiên điều trần nếu bạn nhận được một thông báo nói rằng con của bạn bị đưa vào Quản chế Học hành.

Mang bất kỳ bằng chứng nào có thể giúp trường hợp của bạn đến buổi điều trần.

Bạn có quyền:

 • Xem hồ sơ của mình, bao gồm cả hồ sơ của trường học
 • Làm bản sao của bất kỳ tài liệu nào trong hồ sơ DTA của bạn. và
 • Yêu cầu nhà trường cung cấp cho bạn các bản sao của tất cả các hồ sơ học tập của con em mình.

Nếu con tôi cần được trợ giúp trong trường học thi sao?  

Nghỉ học nhiều có thể là dấu hiệu của việc không có khả năng học tập hay các vấn đề khác.

Trong một số trường hợp, con bạn có thể được hưởng lợi từ các dịch vụ giáo dục đặc biệt.

Bạn có quyền yêu cầu giáo viên hoặc nhân viên tư vấn hướng dẫn cung cấp thông tin về những dịch vụ mà có thể trợ giúp cho con bạn.  

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý