Bạn đang ở đây

Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Tiền Hoàn Thuế, Phụ trợ Thuế Lợi tức Thu Nhập (EITC/EIC) và Các Quyền lợi

Ấn hành bởi Welfare Law Unit, Greater Boston Legal Services and MLRI
Sự xem xét lại Tháng Ba 2015

Bạn đã khai thuế và nhận lại tiền? Xin chúc mừng! Hãy cùng tìm hiểu xem làm thế nào để sử dụng tối đa số tiền đó.

Điều đáng mừng là thông thường việc được nhận một khoản tiền hoàn thuế hay Phụ trợ Thuế Lợi tức Thu nhập (EITC/EIC) sẽ không làm giảm hay ngừng quyền lợi SNAP/Phiếu Thực phẩm hay TAFDC của bạn.

Văn phòng Trợ cấp Chuyển tiếp (DTA) xem xét số tiền mà bạn có khi họ đưa ra quyết định bạn có thể được hưởng bao nhiêu tiền cho SNAP/Phiểu Thực phẩm hay TAFDC.

Hãy đọc tiếp để biết DTA tính toán thế nào với số tiền Phụ trợ Thuế Lợi tức Thu nhập và Tiền Hoàn thuế của bạn.

  1. TAFDC và EITC/EIC
  2. SNAP và EITC/EIC
  3. TAFDC và tiền hoàn thuế của  bạn không phải là EITC/EIC
  4. SNAP và tiền hoàn thuế của bạn không phải là EITC/EIC

1. Tôi có cần phải báo cho DTA biết là tôi nhận được tiền hoàn thuế hay Phụ trợ Thuế Lợi tức Thu nhập (EITC/EIC) hay không?

Để an toàn, bạn nên báo cáo với DTA về tiền hoàn thuế hay EITC/EIC. Nếu bạn không báo cáo tiền hoàn thuế hay EITC/EIC, bạn có thể gặp vấn đề với DTA. Sở Thuế (DOR) chia sẻ các thông tin về thuế với DTA.

Trong hầu hết các trường hợp, tiền hoàn thuế bạn nhận được hay tiền EITC/EIC sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền lợi SNAP/Phiếu Thực phẩm hay TAFDC của bạn.

2. Tôi đã khai thuế của tôi và nhận lại tiền. Làm thể nào để tôi phân biệt tiền EITC từ tiền hoàn thuế?

Bạn có thể nhận được một khoản tiền hoàn thuế và tiền EITC từ chính phủ liên bang, Sở thuế Liên bang (IRS). Bạn cũng có thể nhận được một khoản tiền hoàn thuế và tiền EIC từ Sở thuế Tiểu bang Massachusetts (DOR). Bạn cũng có thể nhận được tiền từ cả IRS và DOR. Tiền hoàn thuế Liên bang và Tiểu bang Massachusetts của bạn được gửi tách biệt bằng chi phiếu hay được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Bạn có thể biết được bao nhiêu trong số tiền hoàn thuế của bạn là tiền EITC/EIC bằng cách nhìn vào tờ khai thuế liên bang và tờ khai thuế tiểu bang của bạn. Tiền EITC/EIC nằm trong một dòng tách riêng so với những khoản hoàn thuế còn lại của bạn.

3. Phụ trợ Thuế Lợi tức Thu nhập có được tính vào làm ảnh hưởng đến quyền lợi TAFDC của tôi hay không?

Nếu bạn chi dùng hết số tiền EITC/EIC của Liên bang và Tiểu bang trong vòng hai tháng sau khi bạn nhận được, số tiền TAFDC trả cho bạn sẽ không thay đổi.

Nếu bạn để dành bất cứ số tiền EITC Liên bang hay EIC tiểu bang và vẫn còn dư lại vào tháng thứ ba sau khi bạn nhận được, DTA sẽ tính số tiền EITC/EIC còn dư đó như là một “tài sản”. Bạn có thể có tổng cộng “tài sản” tối đa $2.500, bao gồm tất cả các “tài sản” của bạn gộp lại, và vẫn được hưởng số tiền TAFDC như thế. Nhưng nếu tổng cộng “tài sản” hoặc tiền tiết kiệm vượt quá $2.500, quyền lợi TAFDC của bạn sẽ chấm dứt. Bạn sẽ không được hưởng TAFDC cho đến khi nào tài sản của bạn tụt xuống $2.500 hoặc ít hơn.

Ví dụ 1

Gia đình của Missy đang được hưởng TAFDC. Cô ấy nhận được $3.000 tiền EITC vào ngày 23 tháng 4.

Tiền EITC của Missy không được tính để làm ảnh hưởng đến TAFDC của cô ấy cho tháng thứ nhất (tháng Tư) hay tháng thứ hai (tháng Năm).

Nhưng bất cứ số tiền EITC nào mà Missy để dành được vào tháng thứ ba (tháng Sáu) sẽ được tính như “tài sản”. Missy còn lại $300 từ số tiền EITC vào tháng thứ ba (tháng Sáu). Cô ấy không có bất cứ tài sản nào khác, vì thế tổng số tài sản của cô ấy gộp lại vẫn chỉ là $300. Missy có thể có đến $2.500 mà vẫn được hưởng TAFDC. EITC của Missy sẽ không làm TAFDC của cô ấy thay đổi chút nào.

Ví dụ 2

Gia đình Jared đang được hưởng TAFDC. Jared nhận được $4.000 tiền EITC vào ngày 15 tháng Năm. Jared quyết định sẽ để dành $4.000 EITC để mua một chiếc ô tô.

Số tiền EITC của Jared không được tính vào để làm ảnh hưởng đến TAFDC của anh ấy cho tháng thứ nhất (tháng Năm) hay cho tháng thứ hai (tháng Sáu) sau khi anh ấy nhận được tiền EITC.

Kể từ tháng thứ ba, số tiền EITC mà Jared để dành sẽ được tính vào “tài sản”. Bắt đầu tháng thứ ba (tháng Bảy), Jared vẫn còn $4.000 trong số tiền EITC. Số tiền này nhiều hơn mức “giới hạn tài sản” $2.500 cho TAFDC. Quyền lợi TAFDC của Jared sẽ bị chấm dứt bởi vì anh ấy đã có tài sản vượt quá giới hạn cho phép.

Lưu ý: Xe ô tô được xem là một loại tài sản đặc biệt.

Có những qui tắc đặc biệt trong việc tính xe ô tô vào tải sản. $5.000 đầu tiên của “giá trị vốn sở hữu” (số tiền mà bạn chứ không phải ngân hàng có trong chiếc xe) không được tính là tài sản. $10.000 đầu tiên của “giá trị thị trường” (số tiền thu được nếu đem bán chiếc xe) không được tính là tài sản.

Nếu bạn đang để dành tiền EITC/EIC của bạn để mua một chiếc xe, hãy trao đổi với một người bênh vực dịch vụ pháp lý (legal services advocate).

4. Số tiền EITC/EIC của tôi có được tính làm ảnh hưởng đến các quyền lợi SNAP/Phiếu Thực phẩm của tôi hay không?

SNAP/Phiếu Thực phẩm ngày nay được gọi là quyền lợi SNAP.

Nếu bạn đã sử dụng hết số tiền EITC liên bang hoặc EIC tiểu bang của bạn trong 2 tháng đầu sau khi bạn nhận được, các quyền lợi SNAP của bạn sẽ không thay đổi.

Nếu bạn để dành bất cứ số tiền nào trong khoản EITC liên bang hay EIC tiểu bang, và bạn vẫn còn lại tiền EITC/EIC vào tháng thứ ba sau khi bạn nhận được. DTA có thể sẽ tính số tiền EITC/EIC tiết kiệm được như một “tài sản”.

Đối với hầu hết mọi người, tài sản không thành vấn đề cho các quyền lợi SNAP. TIền EITC/EIC của bạn có thể không làm thay đổi các quyền lợi SNAP của bạn. 

Nếu bạn rơi vào một trong hai nhóm sau, giới hạn tài sản sẽ được áp dụng cho bạn khi đang hưởng các quyền lợi SNAP:

  1. Nếu ai đó trong hộ gia đình của bạn không thể hưởng quyền lợi SNAP bởi vì anh ấy/cô ấy đã vi phạm một qui định đi làm (work rule) của chương trình Phiếu Thực phẩm hoặc vi phạm một qui định báo cáo của chương trình SNAP/Phiếu Thực phẩm hay chương trình TAFDC, bạn có một giới hạn tài sản là $2,000 (tiền tiết kiệm và một số loại tài sản) mà vẫn có thể được hưởng quyền lợi SNAP.
  2. Nếu bạn 60 tuổi trở lên, hoặc bạn bị mất khả năng lao động, và thu nhập của bạn nhiều hơn $1,962 một tháng cho một người hoặc $2,655 một tháng cho hai người, thì giới hạn tài sản áp dụng cho bạn là $3,250. Hãy xem Bảng 2 đối với hộ gia đình lớn hơn (See Income and Benefits Standards Chart 2 for larger households).

Nếu bạn rơi vào một trong hai nhóm này, bạn có thể muốn sử dụng hầu hết số tiền EITC/EIC của bạn trong 2 tháng đầu tiên sau khi bạn nhận được nó. Nếu bạn có bất cứ số tiền EITC/EIC nào để dành được vào đầu tháng thức ba, số tiền đó sẽ được tính vào tài sản đối với quyền lợi SNAP. Nếu tổng số tài sản của bạn vượt quá giới hạn tài sản cho phép, có thể bạn sẽ không được hưởng quyền lợi SNAP nữa cho đến khi tài sản của bạn tụt xuống ở mức giới hạn cho phép hoặc ít hơn.

Ví dụ 1

Jack và Jill đang cùng nhau hưởng quyền lợi SNAP chung trong một hồ sơ.

Jack và Jill chưa từng vi phạm qui định nào của chương trình Phiếu thực phẩm.

Jack và Jill đều trên 60 tuổi và Jill bị mất khả năng lao động. Thu nhập của họ ít hơn $2.655 một tháng vì thế “giới hạn tài sản” không áp dụng cho họ.

Vào tháng Tư, họ nhận được $4.000 tiền EITC. Quyền lợi SNAP của họ sẽ không thay đổi. Họ có thể tiết kiệm số tiền EITC/EIC của họ bao lâu họ muốn. Họ sẽ vẫn tiếp tục được hưởng SNAP.

Ví dụ 2

Beverly 65 tuổi và thu nhập của bà ấy là $2.000 mỗi tháng. Bà ấy được hưởng quyền lợi SNAP vì tiền thuê nhà của bà ấy rất cao. Bởi vì Beverly là một người cao tuổi và thu nhập của bà ấy nhiều hơn $1.962 một tháng, tài sản của bà ấy được tính để xem xét quyền lợi SNAP/Phiếu Thực phẩm. Bà ấy có một giới hạn tài sản là $3.250.

Beverly nhận được $3.500 tiền EITC vào tháng Năm. Số tiền này không được tính vào tháng thứ nhất (tháng Năm) hay tháng thứ hai (tháng Sáu).

Bắt đầu từ tháng thứ ba (tháng Bảy), Beverly vẫn còn $3.500 tiền EITC. Số tiền EITC này của Beverly sẽ được tính là tài sản kể từ tháng thứ ba. Số tiền $3.500 mà Beverly có vào đầu tháng thứ ba nhiều hơn giới hạn tài sản $3.250, vì thể quyền lợi Phiéu Thực phẩm/SNAP của bà ấy sẽ chấm dứt. Bà ấy có thể nộp đơn xin lại Phiếu Thực phẩm/SNAP khi tài sản của bà ấy tụt xuống còn $3.250 hay ít hơn.

5. Tiền hoàn thuế của tôi (không phải EITC/EIC) có được tính làm ảnh hưởng đến TAFDC của tôi hay không?

DTA tính tiền hoàn thuế không phải EITC/EIC  của bạn như là một “tài sản”. Một tài sản là trương mục tiết kiệm ở ngân hàng hoặc một số tài sản nhất định mà bạn sở hữu. Một “giới hạn tài sản” là giá trị tài sản mà bạn có thể có trước khi TAFDC của bạn chấm dứt. Giới hạn tài sản cho TAFDC là $2.500. Nếu bạn nhận được tiền hoàn thuế mà không phải là EITC/EIC và  làm giá trị mọi loại tài sản của bạn vượt trên $2.500, TAFDC của bạn sẽ chấm dứt. Bạn có thể nộp đơn xin lại TAFDC về sau, khi tài sản của bạn tụt xuống còn $2.500 hoặc ít hơn. 

Ví dụ 1

Tim và gia đình của anh ấy đang hưởng TAFDC. Tim nhận được $2.500 tiền hoàn thuế mà không phải là EITC. Số tiền $2.500 này được tính là tài sản ngay tức thì. Tim không có bất cứ tài sản nào khác (tiền trong ngân hàng hay các tài sản khác). Anh ấy có không quá $2.500 giới hạn tài sản, vì thế tiền hoàn thuế không làm thay đổi TAFDC của anh ấy.

Ví dụ 2

Lilly và các con của cô ấy đang được hưởng TAFDC. Lilly nhận được tiền hoàn thuế mà không phải là tiền EITC. Tiền hoàn thuế của Lily là $2.000. Lilly đã có $600 trong ngân hàng khi cô ấy nhận được tiền hoàn thuế. Khi cô ấy nhận được tiền hoàn thuế, cô ấy có $2.600. Số tiền này vượt quá giới hạn tài sản $2.500 đối với TAFDC, vì thế quyền lợi TAFDC của Lilly sẽ chấm dứt. Lilly có thể nộp đơn xin lại, khi nào tài sản của cô ấy tụt xuống còn $2.500 hay ít hơn.

6. Tôi nhận được tiền hoàn thuế KHÔNG PHẢI là EITC/EIC. Điều đó có làm ảnh hưởng đến quyền lợi Phiếu Thực phẩm/SNAP của tôi hay không?

Phiếu Thực phẩm ngày nay được gọi là quyền lợi SNAP.

DTA tính tiền hoàn thuế không phải EITC/EIC của bạn như là một “tài sản”. Một tài sản là trương mục tiết kiệm ở ngân hàng hoặc một số tài sản nhất định mà bạn sở hữu. Một “giới hạn tài sản” là giá trị tài sản mà bạn có thể có trước khi quyền lợi SNAP của bạn chấm dứt.

Tài sản không thành vấn đề cho hầu hết mọi người khi nhận quyền lợi SNAP. Tiền hoàn thuế của bạn có thể sẽ không làm thay đổi quyền lợi SNAP của bạn. t

Bạn chỉ cần lo ngại về giới hạn tài sản đối với quyền lợi SNAP nếu bạn rơi vào một trong hai nhóm sau:

  1. Nếu ai đó trong hộ gia đình của bạn không thể hưởng quyền lợi SNAP bởi vì anh ấy/cô ấy đã vi phạm một qui định đi làm (work rule) của chương trình Phiếu Thực phẩm hoặc vi phạm một qui định báo cáo của chương trình SNAP/Phiếu Thực phẩm hay chương trình TAFDC, bạn có một giới hạn tài sản là $2,000. Bạn không thể có trên $2.000 tài sản (tiền tiết kiệm và một số loại tài sản) mà vẫn có thể được hưởng quyền lợi SNAP.
  2. Nếu bạn 60 tuổi trở lên, hoặc bạn bị mất khả năng lao động, và thu nhập của bạn nhiều hơn $1,962 một tháng cho một người hoặc $2,655 một tháng cho hai người, thì giới hạn tài sản áp dụng cho bạn là $3,250. Hãy xem Bảng 2 đối với hộ gia đình lớn hơn (See Income and Benefits Chart 2 for larger households).

Nếu bạn rơi vào một trong hai nhóm này và bạn nhận được tiền hoàn thuế không phải EITC/EIC,  tiền hoàn thuế sẽ được tính vào tài sản ngay tức thì. Nếu tài sản của bạn vượt quá giới hạn cho phép của bạn, quyền lợi SNAP/Phiếu Thực phẩm của bạn sẽ chấm dứt cho đến khi tài sạn của bạn tụt xuống dưới mức giới hạn cho phép.

Ví dụ 1

Julie và em gái Samantha sống cùng nhau và đang hưởng SNAP chung một hồ sơ. Họ không nằm trong bất cứ nhóm nào trong hai nhóm có giới hạn tài sản.

Julie nhận được $3.000 tiền hoàn thuế và Samantha nhận được $2.000 tiền hoàn thuế. Tiền hoàn thuế này KHÔNG PHẢI là tiền EITC.

Các số tiền hoàn thuế này tính vào tài sản ngay tức thì. Vì Julie và em gái bà ấy không có giới hạn tài sản đối với SNAP. Vì thế, số tiền hoàn thuế không làm ảnh hưởng đến quyền lợi SNAP của họ.

Ví dụ 2

Simon và Jazz đang được hưởng SNAP/Phiếu Thực phẩm, nhưng Simon đã không còn được hưởng SNAP/Phiếu Thực phẩm vì Cố tình Vi phạm Chương trình (IPV). Điều đó có nghĩa là họ có một giới hạn tài sản là $2.000.

Jazz nhận được $2.000 tiền hoàn thuế. Tiền hoàn thuế này không phải là tiền EITC. Số tiền hoàn thuế được tính là tài sản ngay tức thì và làm cho tổng tài sản của Simon và Jazz vượt quá giới hạn tài sản $2.000 của họ. Quyền lợi SNAP/Phiếu Thực phẩm của họ chấm dứt. Họ có thể xin lại SNAP/Phiếu Thực phẩm khi tài sản của họ tụt xuống còn $2.000 hoặc ít hơn.

TAFDC Food Stamps/SNAP
EITC/EIC Tiêu hết trong 2 tháng đầu tiên – Không thay đổi Tiêu hết trong 2 tháng đầu tiên – Không thay đổi
Tiền hoàn thuế TÍnh vào tài sản TÍnh vào tài sản

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý