Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Thuế

Sự xem xét lại Tháng 1 Năm 2015

Nếu quí vị đi làm và có lợi tức thu nhập thấp, có rất nhiều lý do mà quí vị nên khai thuế! Nếu quí vị nộp bản khai thuế trong năm 2014 (cho năm thuế 2013) ban có thể nhận lại số tiền lên tới hàng ngàn đô la từ chính phủ - kể cả khi số tiền thuế quí vị đã trả không nhiều như thế!

Quí vị có thể được nhận:

  • Phụ trợ Thuế Lợi tức Thu nhập của Liên bang (the federal Earned Income Tax Credit)
  • Phụ trợ Lợi tức Thu nhập của tiểu bang Massachusetts (the Massachusetts Earned Income Credit), và
  • Phụ trợ Thuế Con nhỏ (the Child Tax Credit)

Nếu quí vị có đủ điều kiện để nhận tất cả những khoản phụ trợ này, số tiền có thể lên đến hàng ngàn đô la!

Nhận giúp đỡ miễn phí để khai thuế của quí vị từ chương trình Trợ giúp Khai thuế Thiện Nguyện (VITA). Tìm kiếm theo tên thành phố/thị trấn của quí vị hoặc theo mã vùng để biết địa điểm khai thuế miễn phí gần quí vị, hoặc gọi điện thoại theo số 1-800-829-1040.

Tốt nhất là quí vị nộp tờ khai thuế của quí vị trước hạn chót, ngày 15 tháng 4 năm 2014. Nhưng quí vị có thế nhận được một vài hay tất cả những khoản tiền này kể cả khi quí vị nộp tờ khai thuế trễ hạn. Hãy đọc các bài trong phần này để biết thêm chi tiết, và nói chuyện với một thiện nguyện viên từ chương trình Trợ giúp Khai Thuế Thiện nguyện (VITA) để nhận được những lời khuyên.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý