Nếu tôi được trả thấp hơn mức tiền lương tối thiểu thì sao?

Ấn hành bởi Lydia Edwards, Director of Legal Services Brazilian Immigrant Center, Massachusetts Law Reform Institute, Neighborhood Legal Services
Sự xem xét lại Tháng Bảy, 2015

Nếu bạn được trả thấp hơn mức tiền lương tối thiểu, bạn cần nộp một đơn khiếu nại. Các cơ quan thực thi luật tiền lương tối thiểu có thể giúp bạn đòi lại tiền lương mà bạn lẽ ra phải được nhận.

Nếu bạn làm việc ở tiểu bang Massachusetts, bạn có thể liên  hệ với Ban Lao động Công bằng (Fair Labor Division) thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý tiểu bang Massachusetts. Xin gọi số (617)727-3465.

Nếu bạn làm việc cho tiểu bang hoặc cơ quan chính phủ địa phương, bạn có thể lien hệ với Ban Tiền lương và Giờ Lao động (Wage and Hour Division) thuộc Bộ Lao động Hoa Kỳ. Gọi số 1-866-487-9243.

Tải Mẫu đơn Khiếu nại (Download the Complaint Form) từ trang trực tuyến của Tổng Chưởng lý.

Bạn cũng có thể lấy mẫu đơn và hướng dẫn bằng những thứ tiếng sau:

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý